Skrypt: sprawdzanie stanu skarbonki w panelu hekko

Właśnie napisałem prosty skrypt, który może być pomocny osobom korzystającym z usług hostingowych Hekko. Nie musimy się logować do panelu klienta by sprawdzić stan skarbonki. Wystarczy że włączymy skrypt (albo dodamy go do autostartu) i będziemy wiedzieć czy coś przybyło… ;]


#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use LWP;
use HTTP::Cookies;

#skrypt ze strony ICODER.PL
#do działania potrzebuje pliku hekko_skarbonka.txt

my $ua = LWP::UserAgent->new;
$ua->cookie_jar(HTTP::Cookies::Netscape->new(file => "hekko_cookie.txt", autosave => 1));
$ua->agent('Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5');
$ua->default_header('Accept-Language' => "pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3");
$ua->default_header('Referer' => 'http://icoder.pl'); #?
$ua->default_header('Accept-Charset' => "ISO-8859-2,utf-8;q=0.7,*;q=0.7");
$ua->default_header('Accept' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8');
$ua->show_progress( 0 );
$ua->timeout(30);

my $login='login'; #login i haslo do panelu klienta na hekko
my $haslo='haslo';

my %form = ('login' => $login,'haslo' => $haslo,'submit' => 'Zaloguj');

$ua->post('https://www.hekko.pl/panel/index.php', \%form);#proste logowanie
my $strona = $ua->get('https://www.hekko.pl/panel/klient.php?z=12')->decoded_content;#strona skarbonki
if($strona =~ /Zalogowany jako:/i) {} else {die 'BLAD LOGOWANIA'};
if($strona =~ /
Stan skarbonki:<\/td> (.+?) z.{1} brutto<\/td><\/tr>/is) {} else {die 'BLAD W ODCZYCIE'};
my $stan=$1;#stan ze strony

open(STAN, "hekko_skarbonka.txt") or die("Blad odczytu pliku !");
my $stan_poprzedni = ;
close(STAN);

if($stan ne $stan_poprzedni)
{
open(STAN, ">hekko_skarbonka.txt") or die("Blad odczytu pliku !");
print STAN $stan;
close(STAN);
print "Zmienil sie stan skarbonki! ($stan_poprzedni na $stan)";
my $zm=; #skrypt zatrzyma sie po wyswietleniu informacji o zmianie stanu (by nie przeoczyć komunikatu)
}